Medezeggenschap

Medezeggenschap op onze school is geregeld binnen verschillende raden:

1. De ouderraad

2. De deelmedezeggenschapsraad (DMR)

3. De leerlingenraad

4. De medezeggenschapsraad voor Dunamare (GMR)

1. De ouderraad

De ouderraad vervult een belangrijke functie binnen de school. Het Technisch College Velsen / Maritiem College IJmuiden kent een actieve ouderraad, die zich inzet als schakel tussen leerlingen en ouders / verzorgers en de schoolleiding. Eénmaal per jaar vindt de algemene jaarvergadering plaats, waarvoor alle ouders / verzorgers worden uitgenodigd. Naast een presentatie van een actueel en voor ouders / verzorgers interessant thema, legt de ouderraad in deze vergadering ook verantwoording af over de afgelopen periode middels een jaarverslag en een financieel verslag. Vragen of suggesties zijn altijd welkom en kunnen worden doorgegeven aan de leden van de ouderraad of via: ouderraad@technischcollegevelsen.nl

Samenstelling ouderraad:

 • Dhr H. Slootweg
 • Mw C. van Wilgenburg
 • Mw K. Constatin
 • Mw M. van Amersfoort
 • Mw. I. van der Plas
 • Mw. M. Valkenburg
 • Mw. W. Rijkhoff
 • Mw. A. Wiersma

2. Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Elke locatie van Dunamare heeft een eigen (deel)medezeggenschapsraad. Het is de taak van de DMR om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden en de belangen van zijn achterban te behartigen. De personeels- en oudervertegenwoordigers zijn gekozen door ouders en team; leerlingen worden betrokken via de leerlingenraad. De DMR heeft instemmings- en adviesrecht op verschillende beleidsgebieden, zoals bijvoorbeeld veiligheid, ouderbijdrage, personeelsbeleid, lesrooster, financieel beleid en zorg / ondersteuningsbeleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie over verschillende onderwerpen. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig om informatie te geven en op uitnodiging komen ook andere functionarissen informatie geven over hun taak binnen school.  Voor meer informatie of suggesties is de DMR te bereiken via dmr.tcv@dunamare.nl

De DMR is als volgt samengesteld:

Namens de ouders:

 • Mw. T. Wiarda, secretaris
 • Dhr. R. Constantin
 • Mw. P. Slump

Namens de leerlingen:

 • Storm van der Linden
 • Amy Hall

Namens het personeel:

 • Dhr. A. van Rij, voorzitter
 • Mw. S. Alders
 • Dhr. M. de Haan
 • Dhr. J. van Zanten
3. Leerlingenraad

De leerlingen hebben zich verenigd in de leerlingenraad. Deze raad zal komend schooljaar opnieuw worden samengesteld. De begeleiding is in handen van mw. M. van ’t Hoff en mw. V. Baardse.

4. Medezeggenschapsraad (GMR)

Dunamare heeft een GMR die zich met name bezighoudt met alle bovenschoolse zaken van de aangesloten scholen. De GMR overlegt regelmatig met het College van Bestuur over beleidszaken en onderwerpen die alle scholen van Dunamare aangaan. De GMR wordt gevormd door acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit:

 • Dhr. G. Nederbragt (ouder) voorzitter
 • Dhr. A. van Rij (personeel), Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden, secretaris
 • Dhr. M. Frijns (personeel), voorzitter P-GMR, Coornhert Lyceum 

De GMR Dunamare is te bereiken via: gmr@dunamare.nl

Verslagen