De Stichting Vrienden van het Technisch en Maritiem vmbo Velsen (SVTV) is op 23 februari 2023 opgericht. Met de stichting wordt de samenwerking met het regionale bedrijfsleven geborgd en versterkt. Bedrijven (maar ook overheden en andere instellingen) kunnen ‘vriend’ worden van de stichting en doneren daarbij geld, in-kind uren of materiaal. Met deze bijdragen kunnen we het techniekonderwijs op het TCV/MCIJ versterken en nog aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door financiering van beschermingsmiddelen en persoonlijk gereedschap van de leerlingen, vergoeding van examenkosten VCA, de aanschaf van inventaris of materiaal, gastlessen en bedrijfsexcursies, enzovoorts.

Bestuursleden

Voorzitter: de heer F. J.W. Out (Technisch en Maritiem college Velsen)
Secretaris: mevrouw A. Blok (Blok System Supply)
Penningmeester: mevrouw D.E. Schoorl (Haprotech)
Bestuurslid: mevrouw K.J. Blanken ETB Marcel Vittali)
Bestuurslid: M.A. Dam (Tata Steel)
Contact: svtv@technischcollegevelsen.nl
RSIN-nummer: 864962344

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Technisch en Maritiem vmbo Velsen komt 3 à 4 keer per jaar bijeen en zo nodig vaker. De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding, beloning of vacatiegeld.
SVTV is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat geldelijke donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Doelstellingen

A. De positie van het technisch/techniekonderwijs op het Technisch College Velsen en het Maritiem College IJmuiden te versterken.
B. Ondersteuning van bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld open dagen, praktijklessen, buitenschools leren, excursies en dergelijke.
C. Het realiseren van projecten al dan niet voor de onderscheiden leerjaren, leerwegen of technische profielen.
D. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze waarden
  • Alles wat we doen komt altijd ten goede aan het leer- en ontwikkelingsproces van de leerlingen op het TCV/MCIJ.
  • Alles wat de stichting doet is 100 procent verenigbaar met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van het TCV/MCIJ.
  • We zijn altijd uiterst zorgvuldig en volledig transparant voor alle betrokkenen.
  • Samenwerking tussen de stichting en TCV/MCIJ zal nooit de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Samenwerking resulteert nooit in beïnvloeding van de onderwijsinhoud, of is in strijd met het onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen.

Meer weten of vriend worden?

Stuur dan een mailtje naar svtv@technischcollegevelsen.nl en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Of klik hier voor het deelnemersformulier.

De statuten van de stichting en de notulen van de bestuursvergaderingen kunt u opvragen via svtv@technischcollegevelsen.nl.

Wilt u het beleidsplan lezen? Klik dan hier.