Schoolregels

Audiovisuele apparatuur
Bij voorkeur wordt deze apparatuur in de eigen kluis opgeborgen. Mobiele telefoons staan in de school uit, in de klas zijn ze tevens niet zichtbaar. Als je gsm door een personeelslid wordt ingenomen, dan wordt deze in bewaring gegeven bij je teamleider. Je kunt hem dan één week later weer ophalen.

Geluids- en beeldopnamen mogen op de terreinen van de school of tijdens schoolactiviteiten alleen met instemming van de betrokkene(n) gemaakt worden. Beeld- of geluidsmateriaal dat onder schooltijd en/ of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden vertoond aan derden tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding.

Beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering:
De directeur kan een leerling voor ten hoogste één week schorsen. De schorsing mag telkens met een week verlengd worden.

Bij de schorsing voor langer dan één dag stelt de directeur de inspectie direct, schriftelijk en met opgave van reden op de hoogte. Bovendien nodigt hij/zij de ouders/verzorgers uit voor een gesprek.

Bij schorsing volgt de leerling een vervangend onderwijsprogramma, bij voorkeur op school. Om ernstige redenen, bijvoorbeeld als er sprake is van een wettelijk strafbaar feit, een bedreigende situatie voor medeleerlingen en/of personeelsleden of van een mogelijke escalatie, kan de directeur het onderwijsprogramma ook buiten de school laten uitvoeren.

De definitieve verwijdering van een leerling mag alleen na overleg met de inspectie en kan pas plaatsvinden, wanneer de leerling is ingeschreven bij een andere school, waar hij/zij de opleiding kan vervolgen. De directeur stelt de leerling, de ouders/verzorgers van de leerling, de inspectie en de leerplichtambtenaar van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. In de brief aan de ouders/verzorgers staat de mogelijkheid tot verzoek om herziening van het besluit beschreven. Binnen zes weken na dagtekening van de brief kan de leerling om herziening van het besluit verzoeken. Indien de leerling minderjarig is, kunnen de ouders, voogden of verzorgers schriftelijk een verzoek tot herziening van het besluit indienen.

Boeken en huiswerk
De leerlingen behandelen alle leermiddelen met zorg. Boeken worden gekaft en worden vervoerd in een stevige tas. Tassen worden op de daarvoor bestemde rekken in de gangen geplaatst.Als een leerling boeken vergeten is en/of huiswerk niet gemaakt heeft, kan de docent de leerling verplichten na het laatste lesuur terug te komen.
Corveedienst
Een leerling is, samen met klasgenoten, enige malen per jaar aan de beurt om de school en de buurt netjes te houden.
Drugs, alcohol en vuurwerk
Het gebruik, in bezit hebben en/of verhandelen van drugs, alcohol en vuurwerk is in en rond de school verboden. Het overtreden van deze regel kan leiden tot verwijdering.

Bij vermoeden dat een leerling onder invloed is van drugs of alcohol worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en kan een test worden afgenomen.

Eten en drinken
In de aula van de school is het toegestaan om te eten en drinken. Hier zijn ook etenswaren te koop. Op andere plekken in de school wordt dus niet gegeten en gedronken. Blikjes, zakjes, pakjes e.d. worden in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gegooid.

In de school wordt ook geen kauwgom gebruikt.

Gebouw
Het schoolgebouw, het meubilair en de inventaris moeten met respect behandeld worden. Schade, door leerlingen aan gebouwen, meubilair, leermiddelen e.d. toegebracht, wordt op kosten van diens ouders/ verzorgers hersteld.

Gedrag
Alle mensen in de school gedragen zich respectvol ten opzichte van elkaar.

Gokken
Gokken is verboden voor alle leerlingen van het Technisch College Velsen.

Gymnastiek
Een leerling die niet mee kan doen aan de lessen lichamelijke opvoeding meldt zich bij de betrokken gymdocent met een briefje van één van de ouders/ verzorgers waarop de reden vermeld staat. Deze docent zal dan nadere afspraken maken over het volgen van de lessen. Niet mee kunnen/mogen doen betekent niet dat de leerling mag wegblijven.

Kledingvoorschriften
Het dragen van petjes of enigerlei ander hoofddeksel is in de school niet toegestaan.Tijdens de praktijklessen is het verplicht om werkkleding te dragen. Na de praktijkles wordt deze kleding weer netjes opgeborgen. In de aula en buiten wordt dus geen werkkleding gedragen.

Kluizen
Het is verplicht voor iedere leerling om een kluisje te huren om de eigendommen te bewaren. Het is niet de bedoeling dat de jassen hierin opgeborgen worden. De jassen mogen niet meegenomen worden in de lokalen, maar dienen opgehangen te worden op de beschikbare kapstokken.

De directie van de school behoudt zich het recht voor om de kluizen van de leerlingen te controleren bij het vermoeden van de aanwezigheid van verboden middelen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de inzet van politie en/of justitie.

De school is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van eigendommen van leerlingen.

Laserpennen
Het gebruik van laserpennen en/of in bezit hebben is in en rond de school verboden.

Lesuitval
De school doet haar uiterste best lesuitval tot een minimum te beperken. Indien dit voorkomt zal het zoveel mogelijk beperkt worden tot eerste en/of laatste uren. Tussenuren zullen, met name in klas 1 en 2 zoveel mogelijk worden opgevangen door collega’s. Mededelingen hierover zijn te vinden op de eigen afdeling. Bij onduidelijkheid kan de klassenvertegenwoordiger zich wenden tot de eigen teamleider.


Pauzes
De pauzes van 10.45 – 11.00 uur en van 12.30 – 13.00 uur mogen worden doorgebracht in de aula of op het schoolplein. Het is dus niet toegestaan je tijdens de pauzes op de gang(en) te bevinden! Bij slecht weer mogen de leerlingen in de centrale hal. Indien er “een rondje” gelopen wordt richting Plein 1945, dienen de leerlingen op de stoepen te blijven en niet over te steken naar bijv. het stadhuis, de overkant van de De Noostraat of Albert Heijn.

Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van Cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies? Het plaatsen van Cookies zorgt ervoor dat onze website goed werkt en dat jij goed en gemakkelijk door onze website kunt navigeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarmee automatisch informatie wordt opgeslagen. Hoe gebruiken wij Cookies? Door het plaatsen van Cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien of jij voor het eerst onze website bezoekt of dat je deze al meerdere malen bezocht hebt. Wij gebruiken Cookies om het volgende te doen: - Kernfuncties. Deze cookies zijn nodig om onze website gemakkelijk te laten functioneren. Enkele onderdelen van de website zullen zonder deze cookies niet werken. - Google Analytics. Door het observeren van het gedrag van bezoekers op onze website, kunnen wij ervoor zorgen dat de inhoud van onze website nog beter wordt afgestemd op onze bezoekers. - Daarnaast gebruiken wij diverse trackers om onze bezoekers buiten het bezoek van onze website van informatie te voorzien van onze evenementen (bijvoorbeeld open dagen, of aanmelddeadlines). Cookies verwijderen of uitschakelen. Heb je toch liever geen cookies in je browser? Deze kun je zelf gemakkelijk uitschakelen via je browser instellingen. Houd wel in je achterhoofd dat dit ervoor kan zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt. Meer informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen? Klik hier Inzage, correctie en recht van verzet Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van gegevens. Gebruik hiervoor de . Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Het Maritiem College IJmuiden maakt gebruik van Cookies. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten hierover? Bekijk ons cookiebeleid.

Sluiten